Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

11 Dec

Bilingvalna nastava – obrazovanje za budućnost

Bilingvizam se definiše na različite načine. Neki tvrde da predstavlja podjednaku sposobnost komuniciranja na dva jezika, dok drugi tvrde da je bilingvizam sposobnost osobe da komunicira na dva jezika, ali s izraženijim veštinama komuniciranja samo u jednom od ta dva jezika. Međutim, ono što bi verovatno bila najpreciznija definicija bilingvizma jeste sposobnost osobe da se služi sa dva jezika bez vidljive razlike u sposobnosti komuniciranja.

Kada govorimo o bilingvizmu, potrebno je razlikovati nekoliko termina.

  • Ranim bilingvizmom smatra se usvajanje oba jezika do 4. godine, a kasnim usvajanje drugog jezika posle 4. godine.
  • Simetrični bilingvizam označava podjednako poznavanje oba jezika, a asimetrični označava slabije poznavanje drugog jezika.

Kako dete naučiti da istovremeno koristi oba jezika?

Činjenica je da dete treba da zna više jezika, ali da prvo savlada bazu svog maternjeg jezika. Usvajanje jezika je bezbolno ako dete nema razvojni govorno-jezički problem, a ukoliko je to prisutno, onda se prvo rešava govorno-jezički problem maternjeg jezika i usvaja se drugi jezik postepeno.

Praksa bilingvalne nastave u Srbiji

Dvojezični, odnosno bilingvalni program, podrazumeva izvođenje nastave na dva jezika. Ovakav program nastave je jako zanimljiv učenicima, jer je usklađen delom sa stranim programima, što ga čini sadržajnijim. Profesori koji drže nastavu govore strani jezik na kojem predaju kao maternji.

Bilingvalna (dvojezična) nastava u svetu uvedena je 80-ih godina prošlog veka, a u školama u Srbiji održava se od 2004. godine. Projekat bilingvalne nastave počeo je u Beogradu, a kasnije se proširio na celu Srbiju. Nastavu drže isključivo naši nastavnici, što zahteva dobro znanje stranog jezika.

Učenici u bilingvalnim odeljenjima uče po planu i programu koji uređuje resorno ministarstvo i koji važi za sve učenike u Srbiji. Njihova prednost u nastavku školovanja, na primer, u Francuskoj, jeste visok nivo znanja francuskog jezika i kulture, kao i znanje stručne terminologije iz predmeta koje su pratili na tom jeziku.

U bilingvalnim odeljenjima najmanje 30 odsto nastave realizuje se na stranom jeziku i to su najčešće časovi matematike, hemije, biologije, fizike, geografije ili građanskog vaspitanja.

Prednosti bilingvalne nastave su u tome što učenici mogu da:

  • čitaju, pišu i tečno govore na engleskom jeziku;
  • koriste engleski jezik kao instrument za izvršenje drugih zadataka;
  • nauče termine iz matematike, pripode i društva, kao i drugih predmeta koje ne bi naučili u tradicionalnoj nastavi;
  • značajno prošire fond reči;
  • zavole engleski jezik;
  • budu spremni za polaganje međunarodno priznatih ispita koji su preduslov za stipendije i školovanje u inostranstvu.

Bilingvalna nastava je otvorila novo poglavlje u obrazovanju jer omogućava našim učenicima da spremni nastave obrazovanje ili se zaposle u inostranstvu, pošto već vladaju ne samo predmetnim znanjima već i pojmovima na stranom jeziku.

Ukoliko želite biti u toku sa savremenim stremljenjima u obrazovanju, upišite naš Cambridge program stručnog usavršavanja Teaching Bilingual Learners!

Autor bloga: dr Biljana Ćirić

Biljana Ćirić je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je držala vežbe iz Književnosti od renesanse do racionalizma. Radila je i na Velikotrnovskom univerzitetu, gde je predavala srpski jezik. Uže oblasti njenog istraživanja su teorija kulture i komunikologija. Učestvovala je na velikom broju naučnih skupova međunarodnog karaktera i autor je brojnih naučnih radova. Trenutno radi u Institutu za moderno obrazovanje u Beogradu.

 

Leave a Comment