Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR) važan je deo Instituta za moderno obrazovanje i u naučnoistraživačkom radu i razvoju pruža sveobuhvatnu podršku profesorima, nastavnicima i predavačima u okviru LINK edu Alliance. 

Zahvaljujući raznovrsnim naučnim resursima, bogatoj izdavačkoj delatnosti i konsultantskim uslugama Centra, nastavni kadar LEA institucija ima na raspolaganju najviše naučnoistraživačke uslove za ostvarivanje svojih stručnih i akademskih potencijala i ambicija.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kome je Centar namenjen?

Zahvaljujući Centru, nastavni kadar dobija snažan podsticaj u okviru naučnoistraživačkog rada i profesionalnog usavršavanja. Kroz obezbeđivanje resursa za istraživanje, sredstava za štampanje i objavljivanje naučnih i stručnih monografija, logistike za organizovanje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, kroz individualni rad sa nastavnicima i saradnicima i podršku u brojnim drugim naučnoistraživačkim procesima, Centar omogućava da se redovni i vanredni profesori, docenti, predavači i nastavnici, pored nastavnih obaveza, posvete svom naučnom, stručnom i umetničkom radu. Na taj način ohrabruje se naučni razvoj celokupnog kadra, a posebno onih kojima je objavljivanje naučnih radova neophodno za sticanje naučnonastavničkih zvanja. 

Istovremeno, rezultati naučnoistraživačke delatnosti Centra prerastaju u bogate resurse koji omogućavaju dalja istraživanja, ali i profesionalni razvoj nastavnog kadra svih nivoa i tipova institucija u okviru LINK edu Alliance, kao i studenata master i doktorskih studija.

Kroz kolegijalnu podršku, stručna povezivanja, zajedničke projekte i usmerena istraživanja, Centar predstavlja mesto na kome LINK akademska zajednica istovremeno ostvaruje najviše standarde naučne izvrsnosti i etičnosti, i uživa u njima.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesi i delatnosti u okviru Centra

Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost redovno pokreće niz procesa i obavlja raznovrsne delatnosti koji se kreću od kreiranja naučne i izdavačke politike, preko omogućavanja uslova i resursa za realizaciju najrazličitijih naučnih projekata i poduhvata, do konkretnih aktivnosti neophodnih za obavljanje svakodnevnih naučnih i izdavačkih poslova:

 

 • organizacija, održavanje i praćenje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i događaja;
 • pokretanje i realizacija domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata;
 • izdavanje naučnih i stručnih monografija, zbornika sa naučnih skupova i konferencija, i tematskih zbornika;
 • pokretanje, praćenje i objavljivanje stručnih časopisa iz različitih naučnih oblasti;
 • iniciranje i realizacija izrade i publikovanja udžbenika, praktikuma, skripata i hrestomatija u skladu sa potrebama obrazovnih institucija LEA grupe;
 • uspostavljanje, održavanje i širenje mreže organizacija koje sarađuju sa Centrom;
 • saradnja sa relevantnim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • konsultantske usluge prilikom određivanja i izrade pojedinačnih strategija naučnoistraživačkog rada nastavnika;
 • izrada planova naučnoistraživačkog rada i planiranje publikovanja radova nastavnika;
 • finansiranje i obezbeđivanje resursa za naučnoistraživački rad nastavnika;
 • podrška u izradi i publikovanju naučnih radova i istraživačkih rezultata (prevod, lektura, dizajn, priprema za štampu, distribucija);
 • stvaranje uslova za timski naučnoistraživački rad kroz povezivanje kolega iz različitih oblasti, ohrabrivanje koautorskih projekata i radova;
 • definisanje naučnoistraživačke i izdavačke politike kroz konsultacije sa nastavnoistraživačkim kadrom i u skladu sa aktuelnom kategorizacijom naučnih časopisa, odlukama matičnih naučnih odbora i važećim Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača nadležnog ministarstva;
 • uspostavljanje i koordiniranje saradnje nastavnika s ciljem publikovanja radova neophodnih za ispunjavanje uslova nastavne kompetentnosti i akreditacije ustanova;
 • podrška, usmeravanje i podsticanje razvoja nastavnonaučnog podmlatka u okviru LINK edu Alliance;
 • definisanje, implementacija i praćenje realizacije razvojnih strategija obrazovnih institucija LINK edu Alliance;
 • profesionalna i stručna edukacija nastavnika i saradnika kroz organizovanje predavanja, radionica i seminara;
 • pravljenje baze sa otvorenim pristupom za naučne radove nastavnika LINK edu Alliance s ciljem povećavanja vidljivosti naučnoistraživačkih rezultata i poboljšanja citiranosti autora;
 • izrada baze podataka svih nastavnika sa oblastima njihovog naučnog delovanja i istraživanja, bibilografijom naučnih radova i aktuelnim naučnonastavnim zvanjima i klasifikacijama;
 • omogućavanje slobodnog pristupa naučnim bazama i savremenim softverima s ciljem unapređenja i olakšavanja naučnih i stručnih istraživanja;
 • kreiranje onlajn baze naučnoistraživačkih publikacija iz različitih oblasti i njihovo slobodno korišćenje;
 • pravljenje posebne biblioteke LEA izdanja i publikacija;
 • promovisanje razvoja naučnoistraživačkog i stručnoistraživačkog rada kod studenata akademskih master i doktorskih studija, odnosno master strukovnih studija unutar LEA grupe;
 • promocija nauke, naučnih rezultata i istraživanja, kao i etičnosti naučnoistraživačkog rada, pred širom javnošću.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Brojni resursi koji su na raspolaganju u okviru Centra

Centar pruža sveobuhvatnu podršku, bogate resurse i savremene alate koji omogućavaju besprekorno odvijanje individualnog i timskog naučnoistraživačkog rada. Najbolji uslovi omogućavaju da nastavnici bez poteškoća i u skladu sa najvišim standardima sprovedu sve faze naučnih proučavanja od istraživačkog rada, preko organizovanja naučnih konferencija, do publikovanja i prezentovanja rezultata.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Mesto za akademski i profesionalni razvoj

Kao važan deo Instituta za moderno obrazovanje, Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost otvoren je za sve redovne i vanredne profesore, docente, saradnike u nastavi, nastavnike, predavače i studente master i doktorskih studija. Ovo je mesto u okviru kog se ohrabruje i podržava individualan i timski naučnoistraživački rad u skladu sa vašim afinitetima i interesovanjima, kao i potrebama LINK edu Alliance i matičnih institucija.

Zajedno dolazimo do vrednih naučnih otkrića i ostvarujemo najviše standarde akademske izvrsnosti. 

 

Za sve informacije možete nam se obratiti na mejl: cnir@institut.edu.rs

________________________________________________________________________________________________________________________________