Predstavljamo vam novi projekat „Co.De.” (CO-DESIGN LEARNING FOR THE SCHOOL OF THE FUTURE – CO.De.), koji ima ambiciozan cilj da podrži Evropu u suočavanju sa prevremenim napuštanjem školovanja kod učenika. Ovaj projekat je deo programa „Erasmus+ KA2: Partnerstvo za saradnju u obrazovanju” i nastoji da unapredi obrazovne metode i pomogne nastavnicima da steknu nove kompetencije kroz primenu kodizajna u učionicama. Projekat će finansirati španska nacionalna agencija SEPIE u naredne tri godine.

 

Šta tačno znači kodizajn učenja

To je inovativan pristup koji podstiče inkluziju različitih perspektiva učenika, njihovih znanja i iskustava u učionici. Time se razvijaju veštine kritičkog razmišljanja kod učenika, a oni postaju glavni akteri u procesu učenja. Projekat će promovisati nov, multidisciplinarni pristup nastavi i učenju u školama, unoseći inovacije u dizajn obrazovanja, metode nastave, tehnike ocenjivanja i okruženja za učenje, uz uvođenje više učenički orijentisanih pristupa, pri čemu će učenici sami kreirati svoje obrazovne putanje.

 

Zašto je ovaj projekat važan

Prema podacima iz 2020. godine, u proseku 9,9% mladih ljudi u Evropi napusti školovanje pre vremena. Iako je cilj za 2020. godinu bio smanjenje tog procenta na manje od 10%, postignut je tek rezultat od 9,9%. Novi cilj na nivou EU za 2030. godinu je smanjenje na manje od 9%. Kako bismo podstakli aktivno učešće i angažovanje među učenicima, upotreba kodizajna pri dizajniranju i razvijanju obrazovanja je od suštinskog značaja. Učitelji i treneri igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetnog i angažovanog obrazovanja za sve učenike, zbog čega je neophodno da stalno unapređuju svoje kompetencije.

 

Šta se zapravo očekuje od projekta „Co.De.” 

Cilj projekta „Co.De.” je da pruži podršku Evropi u suočavanju sa prevremenim napuštanjem školovanja kod mladih učenika, usvajanjem inovativnog pristupa kodizajnu učenja i izazovima koje on nosi sa sobom. Da bi se to postiglo, projekat će razviti i testirati Co.De. alat, podržan cloud-based platformom, koja će omogućiti školama da razviju sopstveni kodizajnerski akcioni plan. Pored toga, projekat će razviti inovativni model kompetencija, koji će sadržati veštine potrebne za primenu novih pristupa učenju u učionicama, zasnovanih na kodizajnu učenja, putem specifičnih modula obuke za nastavnike.

 

Koje su ciljne grupe ovog projekta 

To su, pre svega, nastavnici i edukatori u sekundarnim školama širom EU, kao i sami učenici i obrazovni sistem EU.

Projekat će trajati tri godine, a podeljen je u četiri radna paketa:

  1. WP1 – Upravljanje projektom i njegova koordinacija sa ciljem da se podrže uspešna implementacija projekta i svi njegovi opšti ciljevi putem snažne koordinacije i kontinuiranog praćenja i izveštavanja.

 

  1. WP2 – Co.De. model kompetencija i obuka za nastavnike sa ciljem podrške nastavnicima srednjih škola u primeni novih pristupa učenju zasnovanih na kodizajnu putem inovativnog modela kompetencija, koji će predstaviti koja su to znanja, veštine i sposobnosti potrebni za ovaj pristup, kao i putem obuka koje će popuniti eventualne praznine u znanju.

 

  1. WP3 – Co.De. alatka, podržana cloud-based platformom, biće onlajn i interaktivni prostor za obuku, gde će digitalni obrazovni sadržaji biti dostupni učenicima za preuzimanje i direktno korišćenje u procesu učenja. Ova alatka će sadržati metodologiju, smernice, rečnik i druge korisne materijale.

 

  1. WP4 – Diseminacija i komunikacija sa ciljem maksimiranja diseminacije rezultata i aktivnosti projekta putem različitih sredstava informisanja, kako digitalnih (kao što su veb-sajt projekta i društvene mreže) tako i onih oflajn (događaji i konferencije).

 

Projekat „Co.De.” finansira španska nacionalna agencija Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), koja je i omogućila njegovu realizaciju. Sprovodi ga Institut za moderno obrazovanje u saradnji sa još pet partnera iz različitih zemalja EU. Ova sinergija omogućava kombinovanje bogatog iskustva i ekspertize svih partnera kako bi se postigli kvalitetni rezultati i ostvarili ambiciozni ciljevi projekta.

 

Svi partneri rade na zajedničkom cilju – podršci školama u uvođenju kodizajn pristupa u učenje, što će dovesti do smanjenja prevremenog napuštanja školovanja i promovisanja inkluzivnijeg i inovativnijeg obrazovanja. Ovaj multidisciplinarni pristup obećava pozitivan uticaj na obrazovne sisteme širom Evrope i omogućava postizanje trajnih i održivih rezultata.