Cambridge Certificate in Teaching with Digital Technologies

Digitalna tehnologija se razvija velikom brzinom i ulazi u sve sfere svakodnevice, pa je i njena primena u obrazovanju postala nezaobilazna. Napredne obrazovne institucije već koriste njene mogućnosti, dok pedagozi proučavaju pozitivne efekte koje ona može doneti kao sredstvo za aktivnije samostalno i grupno učenje.

Program Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije kreiran je s ciljem osavremenjivanja nastavnog sistema i popularizacije digitalne tehnologije u obrazovanju. Nastao u okviru Cambridge kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionalni autoritet i uvid u savremene tendencije unapređivanja obrazovanja.

Brosura_2Zbog čega je važno korišćenje digitalne tehnologije u obrazovanju?

Digitalna tehnologija je otvorila novo poglavlje u obrazovanju jer, pre svega, omogućava brz pristup informacijama. Međutim, zadatak profesora i nastavnika je da učenicima približe efikasne metode pretraživanja, vrednovanja izvora i korišćenja svih potencijala koje digitalna tehnologija nudi kako bi je koristili na pravi način.

Mladi ljudi su većinom upoznati sa aktuelnim mogućnostima digitalne tehnologije i koriste je u svakodnevnom životu, pretežno za zabavu. Samim tim što su im bliski i poznati, računari, tableti i drugi uređaji imaju potencijal da budu veoma korisni pri učenju i istraživanju.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim profesorima i nastavnicima koji aktivno predaju u osnovnim i srednjim školama ili visokoobrazovnim ustanovama.

Onima koji žele da budu savremeni nastavnici, koji koriste digitalnu tehnologiju kako bi svoja predavanja učinili razumljivijim i efektnijim.

Onima kojima je stalo da kvalitetno obavljaju svoj posao kako bi mlade ljude izveli na pravi put.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije?

Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, njihove spremnosti da usvajaju nove metode učenja, kao i na osposobljavanje učenika da nadograđuju svoje znanje i van obrazovne ustanove, tokom celog života. Zbog toga su najbolji profesori oni koji idu u korak sa savremenim svetom, prate tokove i usavršavaju svoje nastavne metode.

U okviru ovog programa, imate priliku da steknete znanje o potencijalima digitalnih tehnologija koje su dostupne profesorima i nastavnicima u obrazovnim ustanovama, kao i da savladate principe njihovog pravilnog korišćenja u obrazovanju. Takođe ćete naučiti kako da odredite koji tehnološki alati vašim učenicima i studentima mogu biti od koristi, a koji će im samo oduzeti vreme.

 

Plan i program

U okviru programa Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula, dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

SERTIFIKAT
Modul 1: Analiza metodike nastave i učenja uz digitalnu tehnologiju
Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine:

1. Razumevanje potencijala digitalne tehnologije u procesu učenja i predavanja

Polaznici će napraviti presek sopstvene prakse i prakse svojih kolega kako bi stekli realnu sliku upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi. Takođe, napraviće presek tehnoloških alata koji su na raspolaganju njima i njihovim učenicima. Zatim će ih povezati sa konkretnim ciljevima učenja kako bi mogli da:

• Identifikuju opseg dostupnih digitalnih tehnologija i način njihove upotrebe u svrhu poboljšanja postojećih modela nastavnih aktivnosti ili uvođenja novih;
• U okviru svoje školske prakse, u svetlu relevantnih teorija, razmotre kako i zašto se tehnologije mogu koristiti za podršku određenim ciljevima učenja;
• U okviru sopstvene prakse prepoznaju odgovarajuće digitalne tehnologije i aktivnosti koje se pomoću njih izvode i koje omogućavaju učenicima da međusobno sarađuju, otkrivaju stvari i izgrađuju znanje, rešavaju realne probleme i pokreću stvari; razmenjuju informacije i efikasno komuniciraju sa drugima; razmatraju, prilagođavaju, revidiraju i evaluiraju aktivnosti koje su u toku;
• Evaluiraju odgovarajuće digitalne tehnologije kako bi poboljšali postojeće ili obezbedili uslove za nove nastavne aktivnosti.

2. Držanje časa uz primenu digitalnih tehnologija

Polaznići će istražiti nastavu sa digitalnim tehnologijama, od planiranja časa do ocenjivanja. Aktivno će se baviti povezanim konceptima i principima kako bi mogli da:

• Isplaniraju čas na kom se koristi jedan ili više digitalnih uređaja kao podrška učenju;
• Samopouzdano drže čas koristeći odgovarajuće upravljačke tehnike i prikladno reaguju u neočekivanim situacijama;
• Obezbede pozitivno iskustvo učenja za sve učenike i prate efekte korišćenja digitalnih tehnologija u učenju;
• Procene efikasnost časa i učinak korišćenja digitalnih tehnologija kao podrške u nastavi.

3. Evaluacija upotrebe digitalnih tehnologija za podršku nastavi i učenju

Polaznici će dodatno istražiti praksu nastave i učenja uz primenu digitalnih tehnologija kako bi mogli da:

• Razvijaju sposobnost procene u odabiru i upotrebi digitalnih tehnologija;
• Koriste povratne informacije iz različitih izvora kako bi prepoznali kvalitetne aspekte i oblasti koje se mogu dalje poboljšati u profesionalnoj praksi;
• Prilikom razmatranja problema sa kojima su se susreli u sopstvenoj praksi, primene principe i koncepte koji se tiču korišćenja digitalnih tehnologija;
• Prepoznaju i koriste adekvatne opcije za deljenje iskustava sa kolegama kad je reč o nastavi u kojoj se primenjuju digitalne tehnologije.

DIPLOMA
Modul 2: Razvoj analitičke prakse u nastavi sa digitalnom tehnologijom

U ovom modulu polaznici će temeljnije i sa izraženijim kritičkim pristupom istražiti svoju nastavnu praksu kako bi mogli da:

• Kreiraju konkretan plan za seriju časova koja podrazumeva upotrebu jedne ili više digitalnih tehnologija kao podrške konkretnim ciljevima učenja, uz korišćenje prednosti konkretnih opcija koje digitalne tehnologije omogućavaju;
• Planiraju časove podržane odgovarajućim digitalnim tehnologijama tako da budu inkluzivni i svim učenicima ponude priliku da učestvuju i uče;
• Samopouzdano drže časove, uz korišćenje odgovarajućih upravljačkih tehnika, adekvatno reagujući na neočekivane događaje i obezbeđujući svim učenicima pozitivno iskustvo učenja;
• Pokažu poznavanje različitih sredstava i tehnika za evaluaciju, kao i izvora povratnih informacija;
• Razmatraju svoja iskustva kako bi evaluirali i poboljšali svoju praksu kad je reč o digitalnim tehnologijama da bi učenje učinili što efikasnijim;
• Koriste odgovarajuće tehnike i sredstva radi evaluacije efektivnosti časova i digitalnih tehnologija koje su korišćene za podršku u učenju.
Modul 3: Uticaj digitalne tehnologije na obrazovanje

U ovom modulu polaznici će razvijati svoje poglede na pedagošku upotrebu digitalnih tehnologija. Oni će imati priliku da:

• Pokažu sposobnost kritičkog analiziranja svojih i tuđih iskustava;
• Razmatraju sopstvena iskustva kako bi kritički procenili šire efekte digitalne tehnologije na obrazovanje i nastavni program, ulogu nastavnika i škola, kao i sposobnost učenika da usmere svoje učenje kako u školi, tako i van nje;
• Budu svesni različitih teorijskih stavova koji se tiču korišćenja digitalne tehnologije u učenju i povezuju ih sa svojim iskustvima;
• Identifikuju i koriste odgovarajuće mogućnosti za razmenu iskustava sa digitalnim tehnologijama u nastavi sa kolegama, uključujući i kolege iz drugih oblasti nastavnog programa i drugih škola;
• Razvijaju svest o novostima na polju digitalnih tehnologija i potencijalu za njihovu upotrebu u podršci učenju;
• Ocene svoje iskustvo u ovom programu i planiraju naredne korake u svom daljem profesionalnom razvoju kad je reč o primeni digitalnih tehnologija u nastavi.

Šta dalje?

Nastavite da nadograđujete svoje znanje i sposobnosti. Po završetku ovog, upišite još jedan od tri preostala Cambridge programa i postanite profesor koji može da bira gde i kome će predavati.

Sa druge strane, možete izabrati i neki od kurseva koji omogućavaju svim nastavnicima da unaprede kvalitet svojih predavanja. Fokusirajte se na oblast koja vas najviše zanima i zablistajte na tom polju.

Više o profesionalnim kursevima i radionicama saznajte ovde.