Naziv: Tim bilding u kontekstu škole

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: К4

Kompetencije direktora: K3

Prioritet: 4

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Nastavnik, direktor, pomoćnik direktora, stručni saradnik

Opis:

Saradnja, komunikacija, motivacija, kreativnost i dobri međuljudski odnosi predstavljaju osnovne postulate uspešnih škola i predškolskih ustanova. Zbog važnosti koje navedeni elementi imaju, rad na njihovom unapređenju je preduslov efikasnog i efektivnog rada. Jedan od ključnih načina razvoja i unapređenja navedenih vrednosti upravo je razvoj tima – tim bilding.

O razvoju timova možemo govoriti na dva nivoa – s jedne strane, o razvoju tima školskog kolektiva, koji čine nastavnici, uprava škole i stučni saradnici, a sa druge stane, o razvoju tima na nivou odeljenja koja čine nastavnici i učenici.

Ovaj seminar pruža priliku da polaznici shvate preduslove uspešnog razvoja timova i steknu praktična znanja o planiranju, kreiranju i evaluaciji tim bilding aktivnosti u obrazovnom kontekstu.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da polaznici razumeju svrhu, ciljeve, ishod i elemente tim bildinga u obrazovnom kontekstu, kao i da znaju kako da kreiraju i realizuju tim bilding aktivnosti koje su u skladu sa identifikovanim problemima tima. Po završetku seminara očekuje se da će polaznici znati šta je tim bilding, razumeti ne samo preduslove ili elemente uspešnih tim bilding aktivnosti već i njegovu svrhu. Tako će biti u mogućnosti da na osnovu identifikovanih problema tima kreiraju adekvatne tim bilding aktivnosti.

[toggle title=“Teme:“]

– Tim – funkcionisanje, uloge i faze;
– Tim bilding – svrha, ciljevi i elementi;
– Karakteristike uspešnog tim bildinga;
– Koraci u planiranju, razvijanju i evaluaciji tim bilding aktivnosti.

[/toggle]

 

Prijavite se »