Naziv: „Retorika i nastava: Kako biti uspešan predavač?“

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar

Kompetencije: K2

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 3.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik, stručni saradnik, direktor / pomoćnik direktora

Opis:

Seminar „Retorika i nastava: Kako biti uspešan predavač?“ objedinjuje gramatička i retorička znanja koja su neophodna za poznavanje tehnike javnog nastupa, kao i za uspešnu realizaciju nastavnog procesa. Po završetku obuke očekuje se da će nastavnici biti osposobljeni za planiranje i realizaciju nastave primenjujući modele pravilne i jasne artikulacije, dikcije i neverbalne komunikacije u učionici, kao i da će biti dovoljno motivisani i ohrabreni za to.

Ciljevi i ishodi:

Cilj ovog seminara je da učesnici budu osposobljeni da grade autoritet nastavnika koji je baziran na ubedljivom i samopouzdanom javnom nastupu.

[toggle title=“Teme:“]

  1. Teorijski uvod: retorika

  2. Logika govora: razložnost i isticanje najvažnijih reči i deonica u okviru govorne celine

  3. Izražajnost u govoru: ritam i tempo

  4. Govorna interpunkcija – intonacija i glasovni registri

  5. Borba protiv poštapalica

  6. Gramatički ispravno izražavanje

  7. Jasnoća i konciznost

  8. Tehnike neverbalne komunikacije: stav tela, gestikulacija, mimika, vedrina, aktivno slušanje

[/toggle]

 
 

Prijavite se »