Naziv: Od dramske radionice do školske predstave

Oblast: opšta pitanja nastave

Kompetencije: K3

Prioritet: 4

Trajanje: 2 dana

Cena: 3.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik

Opis: Tema seminara je kreativni dramski proces, stvaralački pristup gde predstava postepeno nastaje od materijala koji učenici sami predlažu, kroz improvizacije. Uloga nastavnika je da podstiče učenike i vodi razvoj dramskih sadržaja, a paralelno s tim, da dramski materijal koji nastaje na radionicama dramaturški i režijski uobličava do celine koja se može izvesti pred publikom.

Ciljevi: Cilj seminara je da osposobi nastavnike da vode dramske aktivnosti u koje će moći da uključe širi krug učenika i da kroz dramsko stvaralaštvo razvijaju individualizovano učenje i tako podstaknu pozitivnu, toničnu kulturu škole.
 

Prijavite se »