CNIR NEWSLETTER APRIL: DA ZNAMO VIŠE

U toku aprila naši nastavnici, saradnici i podmladak su imali brojne naučne, stručne i umetničke aktivnosti i promocije svojih istraživanja. I u ovom mesecu su nacionalni i međunarodni istraživački timovi sprovodili istaživanja i pisali naučne radove. Posebno smo ponosni na naše nastavnike koji su u aprilu objavili dva rada u časopisu indeksiranom u WOS-u. APRILSKA…

Da znamo više: Šta su to naučne hipoteze? Koji je njihov značaj?

Pošto smo savladali pojam istraživanja, klasifikaciju istraživanja i naučnu metodu, istraživački problem i cilj istraživanja, na daljem putu ka razumevanju nauke potrebno je da sagledamo šta su to hipoteze, kao i na koji način da ih formulišemo i testiramo. Šta je naučna hipoteza? Formulisanje hipoteze se smatra važnom (drugom) fazom istraživačkog procesa (prva je postavljanje…

Da znamo još više: Šta je to istraživački problem? Šta je to cilj istraživanja?

Na daljem putu ka razumevanju nauke, pošto smo savladali pojam istraživanja, klasifikaciju istraživanja na bazi različitih osnova za njenu podelu i naučnu metodu, sagledavamo šta je to istraživački problem i kako da formulišemo cilj istraživanja. Šta je to istraživački problem, odnosno tema istraživanja? Jedan od najizazovnijih aspekata istraživačkog procesa jeste identifikovanje istraživačkog problema. Može se reći da…