Da znamo još više: Šta je to istraživački problem? Šta je to cilj istraživanja?

Na daljem putu ka razumevanju nauke, pošto smo savladali pojam istraživanja, klasifikaciju istraživanja na bazi različitih osnova za njenu podelu i naučnu metodu, sagledavamo šta je to istraživački problem i kako da formulišemo cilj istraživanja. Šta je to istraživački problem, odnosno tema istraživanja? Jedan od najizazovnijih aspekata istraživačkog procesa jeste identifikovanje istraživačkog problema. Može se reći da…