Better education for a better world

Cambridge Certificate in Teaching with Digital Technologies

Digitalna tehnologija se razvija velikom brzinom i ulazi u sve sfere svakodnevice, pa je i njena primena u obrazovanju postala nezaobilazna. Napredne obrazovne institucije već koriste njene mogućnosti, dok pedagozi proučavaju pozitivne efekte koje ona može doneti kao sredstvo za aktivnije samostalno i grupno učenje.

Program Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije kreiran je s ciljem osavremenjivanja nastavnog sistema i popularizacije digitalne tehnologije u obrazovanju. Nastao u okviru Cambridge kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionalni autoritet i uvid u savremene tendencije unapređivanja obrazovanja.

Brosura_2Zbog čega je važno korišćenje digitalne tehnologije u obrazovanju?

Digitalna tehnologija je otvorila novo poglavlje u obrazovanju jer, pre svega, omogućava brz pristup informacijama. Međutim, zadatak profesora i nastavnika je da učenicima približe efikasne metode pretraživanja, vrednovanja izvora i korišćenja svih potencijala koje digitalna tehnologija nudi kako bi je koristili na pravi način.

Mladi ljudi su većinom upoznati sa aktuelnim mogućnostima digitalne tehnologije i koriste je u svakodnevnom životu, pretežno za zabavu. Samim tim što su im bliski i poznati, računari, tableti i drugi uređaji imaju potencijal da budu veoma korisni pri učenju i istraživanju.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim profesorima i nastavnicima koji aktivno predaju u osnovnim i srednjim školama ili visokoobrazovnim ustanovama.

Onima koji žele da budu savremeni nastavnici, koji koriste digitalnu tehnologiju kako bi svoja predavanja učinili razumljivijim i efektnijim.

Onima kojima je stalo da kvalitetno obavljaju svoj posao kako bi mlade ljude izveli na pravi put.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije?

Uloga profesora ne odnosi se samo na prenošenje znanja već i na celokupno razvijanje ličnosti učenika i studenata, njihove spremnosti da usvajaju nove metode učenja, kao i na osposobljavanje učenika da nadograđuju svoje znanje i van obrazovne ustanove, tokom celog života. Zbog toga su najbolji profesori oni koji idu u korak sa savremenim svetom, prate tokove i usavršavaju svoje nastavne metode.

U okviru ovog programa, imate priliku da steknete znanje o potencijalima digitalnih tehnologija koje su dostupne profesorima i nastavnicima u obrazovnim ustanovama, kao i da savladate principe njihovog pravilnog korišćenja u obrazovanju. Takođe ćete naučiti kako da odredite koji tehnološki alati vašim učenicima i studentima mogu biti od koristi, a koji će im samo oduzeti vreme.

Plan i program

U okviru programa Metodika nastave i upotreba digitalne tehnologije imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula, dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

SERTIFIKAT

Modul 1: Istraživanje podučavanja bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika

Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine:

1. Razumevanje principa podučavanja bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika

Kandidati će se baviti principima, konceptima i veštinama vezanim za podučavanje bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika koji će im omogućiti da:

• Daju svoje viđenje izazova učenja predmeta iz plana i programa putem dodatnog jezika u svom sopstvenom kontekstu i procene nivo znanja jezika kod sebe i učenika
• Ocene pristupe nastavi koji pomažu u učenju kako sadržaja, tako i jezika u dotičnom kontekstu
• Objasne svoje razumevanje strategija formativnog ocenjivanja koje doprinose napretku bilingvalnih učenika u pogledu savladavanja sadržaja i jezika
• Prepoznaju i objasne ključne odlike onoga što smatraju efikasnim časom usmerenim na sadržaj i jezik, uključujući oblasti koje je potrebno modifikovati kako bi čas bio efikasniji – takođe će proceniti uticaj koji će novostečeno znanje imati na njihovu buduću stručnu praksu

2. Držanje časa bilingvalnim učenicima sa akcentom na razumevanju sadržaja

Kandidati će istraživati praksu podučavanja bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika, što će im omogućiti da:

• Planiraju čas koji doprinosi razumevanju kod učenika. Ovakav čas ima koherentnu strukturu i identifikuje odgovarajuće nastavne metode, aktivnosti i resurse (prilagođene po potrebi) neophodne za postizanje jasnih ciljeva u pogledu razumevanja sadržaja i jezika
• Održe čas koristeći jezik učionice, nastavne metode, aktivnosti i resurse kako bi doprineli nivou razumevanja kod učenika
• Ocene čas koristeći povratne informacije posmatrača i sopstvenu refleksiju u cilju razvijanja budućih praksi.
• Procene efikasnost časa i učinak korišćenja digitalnih tehnologija kao podrške u nastavi.

3. Bilingvalni čas usmeren na aktivno učenje sa naglaskom na razvijanju produktivnih jezičkih veština

Kandidati će dodatno istražiti praksu držanja bilingvalne nastave, što će im omogućiti da:

• Planiraju čas usmeren na učenje sadržaja i jezika, u cilju podsticanja učenika da aktivno učestvuju na času i razviju produktivne jezičke veštine. Ovakav čas ima koherentnu strukturu i identifikuje odgovarajuće nastavne metode, aktivnosti i resurse (prilagođene po potrebi) neophodne za postizanje jasnih ciljeva u pogledu učenja jezika
• Održe čas, koristeći jezik učionice, nastavne metode, aktivnosti i resurse kako bi podstakli učenike da aktivno učestvuju na času i razviju produktivne jezičke veštine
• Na formativan način, u okviru časa, ocene napredak učenika u odnosu na ciljeve učenja, uključujući aktivno učešće i produktivne jezičke veštine
• Ocene čas koristeći povratne informacije posmatrača i sopstvenu refleksiju kako bi identifikovali prednosti i oblasti koje je potrebno dodatno razviti u budućoj praksi.

DIPLOMA

Modul 2: Razvoj refleksivne prakse u bilingvalnoj nastavi

U okviru ovog modula kandidati će dublje i objektivnije istražiti svoju nastavnu praksu i dodatno analizirati jezičke zahteve svog predmeta. Baviće se modelom integrisanja učenja sadržaja i učenja jezika. Takođe će primeniti svoja rastuća znanja i veštine u osmišljavanju i vođenju jednog segmenta nastave (od nekoliko časova) za bilingvalne učenike, što će im omogućiti da:

• Koriste odgovarajući model za integrisanje učenja sadržaja i jezika i osmisle niz časova koji ima koherentnu strukturu, zadovoljava potrebe plana i programa i učenika, prepoznaje odgovarajuću podršku učenju i pravi odgovarajuću vezu sa ranijim učenjem
• Približe učenicima ciljeve učenja sadžaja i jezika, uključujući jezik i strukture specifične za konkretni predmet i diskutuju sa njima o procesu učenja koji će se koristiti za postizanje ciljeva u učenju
• Stvore psihološki bezbedno okruženje za učenje i budu kulturno svesni kako bi razvili samopouzdanje učenika kad je reč o aktivnom korišćenju sadržaja i jezika, i podrže kolaborativno i individualno učenje
• Aktiviraju kod učenika postojeće znanje jezika i sadržaja, kao i iskustva vezana za temu, i koriste spektar tehnika za podupiranje učenja sadržaja i jezika
• Koriste spektar metoda formativnog ocenjivanja kako bi podržali učenje sadržaja i jezika i razvili autonomiju učenika u učenju kroz usvajanje veština učenja, kao i da koriste ishode iz povratnih informacija kako bi obogatili proces učenja kod učenika i sopstvenu nastavnu praksu;
• Ocene segment nastave i pojedinačnih časova koristeći povratne informacije iz različitih izvora u cilju razvijanja sopstvene buduće prakse i procesa učenja kod učenika.

Modul 3: Ocenjivanje teorije i prakse u podučavanju bilingvalnih učenika

U okviru ovog modula kandidati će se na kritički način baviti teorijom podučavanja bilingvalnih učenika i proširiti svoje vidike. Ovo će im pomoći da prošire svoje stručno razmišljanje i prakse, što će im omogućiti da:

• Analiziraju upotrebu ili odsustvo upotrebe prvog jezika na svojim časovima i ocene uticaj obrazovnih teorija i politike škole na postojeće i buduće prakse
• Daju preporuke za unapređenje podrške bilingvalnim učenicima, na osnovu konsultacija sa zainteresovanim stranama (učenicima, roditeljima i kolegama)
• Ocene efektivnost principa i strategija korišćenih u bilingvalnoj nastavi
• Prepoznaju buduće prilike za integraciju sadržaja i jezika, kao i za stvaranje kroskurikularnog iskustva kroz saradnju sa profesorima jezika i/ili drugim profesorima
• Prepoznaju druge ideje iz obrazovne teorije i istraživanja bilingvalne nastave koje će dalje obogatiti, razviti i poboljšati njihovo stručno razmišljanje
• Ocene svoju ulogu nastavnika sadržaja i procene u kojoj meri sebe smatraju i nastavnicima jezika.

Šta dalje?

Nastavite da nadograđujete svoje znanje i sposobnosti. Po završetku ovog, upišite još jedan od tri preostala Cambridge programa i postanite profesor koji može da bira gde i kome će predavati.

Sa druge strane, možete izabrati i neki od kurseva koji omogućavaju svim nastavnicima da unaprede kvalitet svojih predavanja. Fokusirajte se na oblast koja vas najviše zanima i zablistajte na tom polju.

Više o profesionalnim kursevima i radionicama saznajte ovde.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »