Better education for a better world

Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima: Cambridge Certificate in Teaching Bilingual Learners

Bilingvalna nastava je sve prisutnija u našim školama i napredne obrazovne institucije već koriste njene mogućnosti, dok pedagozi proučavaju pozitivne efekte koje ona može doneti kao sredstvo da učenici bolje usvoje gradivo različitih predmeta, tako i da to rade na stranom jeziku.

Program Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima kreiran je u cilju unapređenja nastavnog sistema i popularizacije bilingvalne nastave. Nastao u okviru Kembridž kvalifikacija za profesionalni razvoj (Cambridge PDQs), on svojom tradicijom polaznicima garantuje profesionlani autoritet i uvid u savremena znanja iz oblasti dvojezične nastave.

Zbog čega je važno uvođenje bilingvalne nastave?

Brosura_4Bilingvalna nastava je otvorila novo poglavlje u obrazovanju, jer pre svega, omogućava našim učenicima da mogu spremni da nastave obrazovanje ili se zaposle u inostranstvu, pošto već vladaju ne samo predmetnim znanjima već i pojmovima na stranom jeziku.

Zadatak profesora i nastavnika je da učenicima približe svet znanja, a uz bilingvalan program daju svojim učenicima i sebi komparativnu prednosti u budućnosti. Program Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima otvoriće vam nove perspektive i daće vam priliku da poboljšate kvalitet svojih predavanja i zaposlite se u naprednim školama koje sve češće praktikuju bilingvalnu nastavu.

U mnogim sredinama u našoj zemlji, učenici su dvojezični i slušaju nastavu na nematernjem jeziku. Ovaj program će vam pomoći da bolje razumete način na koji oni razmišljaju i uče da bismo iskoristili ovaj potencijal za podsticanje znanja i stvaranje prilika za učenje i napredovanje.

Kome je program namenjen?

Ovaj program namenjen je svim profesorima i nastavnicima koji aktivno predaju u osnovnim i srednjim školama ili na visokoobrazovnim ustanovama.

Vi radite u školi, volite izazove, i smatrate da vaš predmet možete unaprediti kroz bilingvalnu nastavu? Ovo je program za vas.

Koja znanja i veštine ćete savladati u okviru programa Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima?

Ovaj program vam nudi nove perspektive za povezivanje nastave društvenih i prirodnih predmeta i nastave stranog jezika, kao prilike da mladi ljudi odmah usvoje termine koji će im trebati u budućnosti, a vama kao nastavniku nudi rešenja za praćenje razvoja i znanja dvojezičnih učenika. Bilingvalna nastava omogućava da učenik unapredi i specifična znanja iz predmeta, kao i jezičke veštine.

Steći ćete potrebna znanja i usavršiti svoje metode prenošenja znanja na biligvalan način po standardima koji su zastupljeni na Univerzitetu u Kembridžu, i imaćete priliku da jasno artikulišete i u praksi primenite sopstvena razmišljanja i ideje. Prilikom polaganja ćete pokazati da razumete značajne pojmove i principe, da umete da sagledate njihove prednosti i slabosti. Takođe ćete naučiti kako da evaluacijom sopstvene prakse nastavite usavršavanje i ubuduće, samostalno i u saradnji sa kolegama.

Plan i program

Program obuhvata tri modula:

U okviru programa Metodika nastave i rada sa dvojezičnim učenicima imate mogućnost da steknete sertifikat i diplomu. Nakon završenog prvog modula dobijate sertifikat, a ukoliko nakon toga završite drugi i treći modul, stičete pravo na diplomu.

Moduli-ta

SERTIFIKAT

Modul 1: Istraživanje podučavanja bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika

Prvi modul se sastoji iz 3 zasebne celine:

1. Razumevanje principa podučavanja bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika

Kandidati će se baviti principima, konceptima i veštinama vezanim za podučavanje bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika koji će im omogućiti da:

• Daju svoje viđenje izazova učenja predmeta iz plana i programa putem dodatnog jezika u svom sopstvenom kontekstu i procene nivo znanja jezika kod sebe i učenika
• Ocene pristupe nastavi koji pomažu u učenju kako sadržaja, tako i jezika u dotičnom kontekstu
• Objasne svoje razumevanje strategija formativnog ocenjivanja koje doprinose napretku bilingvalnih učenika u pogledu savladavanja sadržaja i jezika
• Prepoznaju i objasne ključne odlike onoga što smatraju efikasnim časom usmerenim na sadržaj i jezik, uključujući oblasti koje je potrebno modifikovati kako bi čas bio efikasniji – takođe će proceniti uticaj koji će novostečeno znanje imati na njihovu buduću stručnu praksu

2. Držanje časa bilingvalnim učenicima sa akcentom na razumevanju sadržaja

Kandidati će istraživati praksu podučavanja bilingvalnih učenika putem dodatnog jezika, što će im omogućiti da:

• Planiraju čas koji doprinosi razumevanju kod učenika. Ovakav čas ima koherentnu strukturu i identifikuje odgovarajuće nastavne metode, aktivnosti i resurse (prilagođene po potrebi) neophodne za postizanje jasnih ciljeva u pogledu razumevanja sadržaja i jezika
• Održe čas koristeći jezik učionice, nastavne metode, aktivnosti i resurse kako bi doprineli nivou razumevanja kod učenika
• Ocene čas koristeći povratne informacije posmatrača i sopstvenu refleksiju u cilju razvijanja budućih praksi.
• Procene efikasnost časa i učinak korišćenja digitalnih tehnologija kao podrške u nastavi.

3. Bilingvalni čas usmeren na aktivno učenje sa naglaskom na razvijanju produktivnih jezičkih veština

Kandidati će dodatno istražiti praksu držanja bilingvalne nastave, što će im omogućiti da:

• Planiraju čas usmeren na učenje sadržaja i jezika, u cilju podsticanja učenika da aktivno učestvuju na času i razviju produktivne jezičke veštine. Ovakav čas ima koherentnu strukturu i identifikuje odgovarajuće nastavne metode, aktivnosti i resurse (prilagođene po potrebi) neophodne za postizanje jasnih ciljeva u pogledu učenja jezika
• Održe čas, koristeći jezik učionice, nastavne metode, aktivnosti i resurse kako bi podstakli učenike da aktivno učestvuju na času i razviju produktivne jezičke veštine
• Na formativan način, u okviru časa, ocene napredak učenika u odnosu na ciljeve učenja, uključujući aktivno učešće i produktivne jezičke veštine
• Ocene čas koristeći povratne informacije posmatrača i sopstvenu refleksiju kako bi identifikovali prednosti i oblasti koje je potrebno dodatno razviti u budućoj praksi.

DIPLOMA

Modul 2: Razvoj refleksivne prakse u bilingvalnoj nastavi

U okviru ovog modula kandidati će dublje i objektivnije istražiti svoju nastavnu praksu i dodatno analizirati jezičke zahteve svog predmeta. Baviće se modelom integrisanja učenja sadržaja i učenja jezika. Takođe će primeniti svoja rastuća znanja i veštine u osmišljavanju i vođenju jednog segmenta nastave (od nekoliko časova) za bilingvalne učenike, što će im omogućiti da:

• Koriste odgovarajući model za integrisanje učenja sadržaja i jezika i osmisle niz časova koji ima koherentnu strukturu, zadovoljava potrebe plana i programa i učenika, prepoznaje odgovarajuću podršku učenju i pravi odgovarajuću vezu sa ranijim učenjem
• Približe učenicima ciljeve učenja sadžaja i jezika, uključujući jezik i strukture specifične za konkretni predmet i diskutuju sa njima o procesu učenja koji će se koristiti za postizanje ciljeva u učenju
• Stvore psihološki bezbedno okruženje za učenje i budu kulturno svesni kako bi razvili samopouzdanje učenika kad je reč o aktivnom korišćenju sadržaja i jezika, i podrže kolaborativno i individualno učenje
• Aktiviraju kod učenika postojeće znanje jezika i sadržaja, kao i iskustva vezana za temu, i koriste spektar tehnika za podupiranje učenja sadržaja i jezika
• Koriste spektar metoda formativnog ocenjivanja kako bi podržali učenje sadržaja i jezika i razvili autonomiju učenika u učenju kroz usvajanje veština učenja, kao i da koriste ishode iz povratnih informacija kako bi obogatili proces učenja kod učenika i sopstvenu nastavnu praksu;
• Ocene segment nastave i pojedinačnih časova koristeći povratne informacije iz različitih izvora u cilju razvijanja sopstvene buduće prakse i procesa učenja kod učenika.

Modul 3: Ocenjivanje teorije i prakse u podučavanju bilingvalnih učenika

U okviru ovog modula kandidati će se na kritički način baviti teorijom podučavanja bilingvalnih učenika i proširiti svoje vidike. Ovo će im pomoći da prošire svoje stručno razmišljanje i prakse, što će im omogućiti da:

• Analiziraju upotrebu ili odsustvo upotrebe prvog jezika na svojim časovima i ocene uticaj obrazovnih teorija i politike škole na postojeće i buduće prakse
• Daju preporuke za unapređenje podrške bilingvalnim učenicima, na osnovu konsultacija sa zainteresovanim stranama (učenicima, roditeljima i kolegama)
• Ocene efektivnost principa i strategija korišćenih u bilingvalnoj nastavi
• Prepoznaju buduće prilike za integraciju sadržaja i jezika, kao i za stvaranje kroskurikularnog iskustva kroz saradnju sa profesorima jezika i/ili drugim profesorima
• Prepoznaju druge ideje iz obrazovne teorije i istraživanja bilingvalne nastave koje će dalje obogatiti, razviti i poboljšati njihovo stručno razmišljanje
• Ocene svoju ulogu nastavnika sadržaja i procene u kojoj meri sebe smatraju i nastavnicima jezika.

Šta dalje?

Nastavite da nadograđujete svoje znanje i sposobnosti. Po završetku ovog, upišite još jedan od tri preostala Kembridž programa i postanite profesor koji može da bira gde i kome će predavati.

Sa druge strane, možete izabrati i neki od kurseva koji omogućavaju svim nastavnicima da podignu kvalitet svojih predavanja na viši nivo. Fokusirajte se na oblast koja vas najviše zanima i zablistajte na tom polju.

Više o profesionalnim kursevima, seminarima i radionicama saznajte ovde.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »