Naziv: Pedagoška dokumentacija – praćenje rada i razvoja učenika

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К2

Prioritet: 2

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik

Opis:

Kada nastavnik dobije svoj prvi posao, najpre se susretne sa pedagoškom dokumentacijom, a tek onda sa učenicima. Pedagoška dokumentacija je od velike važnosti, a kako se sa njom nismo sreli na fakultetu, zaista je važno da se što ranije upoznamo i razumemo kako da je primenimo za praćenje rada i razvoja učenika.

Pošto praćenje najčešće podrazumeva korišćenje odgovarajuće evi­dencione pedagoške dokumentacije, koja je određena zakonima i pravilnicima, na ovom seminaru ćemo se upoznati sa njom. Međutim, mnogi nastavnici koriste i neke tehnike i instrumente koje su sami napravili kako bi im pomogli u praćenju svih aspekata obrazovno-vaspitnog procesa, pa ćemo na kraju seminara napraviti jedan takav praktičan instrument.

Ciljevi i ishodi:

Cilj je da se, kroz razvijanje kompetencija nastavnika za pravilno korišćenje pedagoške dokumentacije i sistematsko evidentiranje svojih i učeničkih aktivnosti, nastavniku omogući da kontroliše i upravlja procesom vaspitanja i obrazovanja na pouzdan, objektivan i transparentan način.

Ovaj seminar razvija didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika i razvija svest o značaju i koristima redovnog praćenja napredovanja učenika. Nakon seminara, nastavnik će ovladati veštinom vođenja pedagoške dokumentacije, biće osposobljen da prati promene u ponašanju i radu učenika i, po potrebi, preduzima mere.

[toggle title=”Teme:”]

 • Pedagoška dokumentacija nastavnika;
 • Dnevnici rada;
 • Matična knjiga;
 • Zapisnici s ispita;
 • Nastavni plan i program – plan i program rada (godišnji – globalni, mesečni – operativni);
 • Pisana priprema za čas;
 • Portfolio učenika;
 • Kontinuirano praćenje i ocenjivanje;
 • Izveštavanje o napredovanju;
 • Inkluzija – IOP, pisanje, praćenje, vrednovanje i revizija;
 • Elektronsko vođenje pedagoške dokumentacije;
 • Kreiranje instrumenta za praćenje rada i razvoja učenika.

[/toggle]

 

Prijavite se »