Naziv: CLIL nastava

Obrazovni oblik: jednodnevni seminar sa radionicama

Kompetencije: К1

Prioritet: 1

Trajanje: 1 dan

Cena: 2.000 din.

Ciljna grupa: Vaspitač, učitelj, nastavnik

Opis:

CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavlja poseban pedagoški pristup u kome se integrišu sadržaji nastavnog predmeta sa jezičkim zahtevima na stranom jeziku. Drugim rečima, učenici usvajaju nova akademska znanja ne samo na maternjem nego i na stranom jeziku.

Osnaživanje učenika kroz CLIL nastavu predstavlja izazov za predmetnog nastavnika kako po pitanju realizacije nastave, tako i po pitanju kvaliteta nastavnog materijala. Na ovoj radionici saznaćete kako da integrišete elemente stranog jezika i nastavu, kao i kako da adaptirate svoj nastavni materijal tako da on nađe opravdanu i svrsishodnu primenu u realizaciji nastave.

Upoznaćete se sa teorijama bilingvizma, značajem koncepata CALP i BICS, načinima usvajanja stranog jezika u kontekstu bilingvalne učionice i principima evaluacije stečenog znanja. Usvajanje stranog jezika u akademskom kontekstu je jedna od prioritetnih veština 21. veka. Osnaživanjem učenika kroz bilingvalnu nastavu podstičete razvijanje njihovih veština za primenu u budućnosti.

Ciljevi i ishodi:

Cilj seminara je da se nastavnici upoznaju sa konceptom CLIL nastave, najpre kroz razumevanje teorijskog okvira bilingvalne nastave, a zatim i kroz razumevanje procesa integracije nastave stranih jezika sa predmetnom nastavom nejezičkih sadržaja. Nastavnici će kroz primere adaptiranog nastavnog materijala naučiti kako da i sami (ili sa kolegama) naprave CLIL aktivnosti, a zatim i CLIL čas, kao i postupke da taj vid nastave najefikasnije evaluiraju i prilagode, sa ciljem da učenici razvijaju interdisciplinarne kompetencije, analitičko i kritičko mišljenje.

[toggle title=”Teme:”]

  • Teorije bilingvizma;
  • Usvajanje stranog jezika u akademskom kontekstu;
  • CALP i BICS koncepti usvajanja jezika;
  • Razumevanje principa integracije stranog jezika i nastavnog sadržaja;
  • Primeri adaptiranog nastavnog materijala;
  • Instrukcije za adaptaciju nastavnog materijala;
  • 5 C u nastavi po CLIL metodi (Content, Communication, Cognition, Community and Competences);
  • Evaluacija znanja CLIL učenika.

[/toggle]

Autor i realizator: Svetlana Belić Malinić

 

Prijavite se »