Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Arhiva održanih seminara

Institut za moderno obrazovanje do sada je uspešno organizovao niz akreditovanih seminara koji su učesnicima omogućili da ostvare profesionalni napredak. Seminari sa različitom tematikom imali su isti cilj – edukaciju prisutnih uz promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija.

„Projektno orijentisana nastava”

U subotu, 11. maja 2019, u okviru aktivnosti Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje, organizovan je akreditovani seminar pod nazivom „Projektno orijentisana nastava” za nastavnike Srednje škole za informacione tehnologije. Realizatori programa stručnog usavršavanja bili su prof. dr Ivan Anić i prof. Aleksandra Prokopijević.

Cilj ovog akreditovanog programa bio je da podstakne kompetencije za poučavanje i učenje u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode, što je kod nastavnika izazvalo podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za uspešno vođenje nastave i unapređivanje nastavničkih kompetencija za organizaciju nastave koja vodi ka razvoju funkcionalnih znanja učenika.

Prisutni polaznici su tokom ove akreditovane obuke stekli veštine koje objedinjuju sadržaje različitih predmeta, a u isto vreme povezuju znanja koje učenik stiče vlastitim iskustvom.


„Primena onlajn viki alata u nastavi i učenju za članove IMO i učesnike konkursa”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Vikimedijom Srbije, organizovao je akreditovani seminar pod nazivom „Primena onlajn viki alata u nastavi i učenju”, koji se održao 13. aprila 2019. godine. Seminar je bio besplatno organizovan za članove Instituta za moderno obrazovanje i kolege iz prosvete koji su učestvovali u konkursu Instituta pod nazivom „Napišite komentar kako biste primenili Vikipediju u nastavi”.

Ciljevi seminara bili su poboljšanje procesa učenja i podučavanja kroz primenu novih i otvorenih platformi za učenje, zasnovanih na viki-alatima, i unapređenje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa, kao i razvijanje slobodnih obrazovnih sadržaja.

Prisutni nastavnici su tokom seminara unapredili digitalne kompetencije i saznali kako da koriste informaciono-komunikacione tehnologije u realizaciji nastave, zatim i kako se prezentuju viki-alati, a kako se izrađuju članci na Vikipediji. Učesnici su saznali i kako se proverava otvorenost i dostupnost sadržaja, povezuju različiti sadržaji, vrši licenciranje sadržaja na internetu i šta je potrebno za poštovanje intelektualne svojine. Usvajanjem navedenih veština nastavnici su funkcionalno osposobljeni za izradu novih ili dopunu postojećih članaka na Vikipediji koji služe kao koristan didaktički materijal.

Od članova Instituta prisutni su bili B. Blanuša, D. Stojanović, M. Jovanović Tončev, I. Savić, A. Trišić i D. Ivanović Božić. Na seminaru su bile i koleginice iz Savremene gimnazije D. Rajković i Z. Nedeljković. Kolege koje su preko konkursa osvojile prisustvo na seminaru su T. Vučić i J. Smiljković.


„Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija”

U subotu, 30. marta 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u saradnji sa Osnovnom školom Savremena organizovao je akreditovani seminar pod nazivom „Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija”. Predavači su bili Aleksandar Kuzmanović, diplomirani psiholog i predsednik udruženja Mreža profesionalaca Srbije SPONE, i Vladimir Lelićanin, softverski developer.

Cilj seminara bio je isticanje važnosti prevencije od tehnološke zavisnosti kod dece. Predavači su predstavili najnovija naučna otkrića i preporuke koje pozitivno utiču na razvoj dece, ali i doprinose optimalnom korišćenju digitalnih tehnologija za obrazovanje, komunikaciju i zabavu.

Radi osvešćivanja odgovornosti institucija i pojedinaca u preventivnom radu sa decom svih uzrasta,  Osnovna škola Savremena obezbedila je učešće za rukovodioce predškolskih ustanova i vaspitače predškolskih grupa, dok je Institut za moderno obrazovanje omogućio besplatno učešće za koleginicu Dubravku R. iz Savremene gimnazije i članove Instituta B. Oreščanin, S. Petrović i J. Tapušković.

Prisutni su kroz program seminara unapredili kompetencije i stekli potrebne veštine za prepoznavanje potencijalnih rizika upotrebe savremenih tehnologija i preventivno delovanje na njih.

Članovi Instituta su istakli da su veoma zadovoljni programom održanog seminara i mogućnostima koje im članstvo pruža.


„Darovita deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u saradnji sa Resursnim centrom „Znanje” iz Beograda organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju akreditovani seminar pod nazivom „Darovita deca i učenici u inkluzivnom obrazovanju”. Seminar se održao 2. marta 2019. godine. Predavači su bili master defektolog Marinela Šćepanović, Društvo defektologa Vojvodine, Mensa Srbije i doktor defektoloških nauka Snežana Nišević, OŠ „Boško Buha” Beograd.

Cilj seminara bio je predstavljanje pojma darovitosti u odnosu na opšte intelektualne i školske sposobnosti, kreativno i produktivno mišljenje, sposobnost vizuelnog i auditivnog opažaja stvarnosti, ali i psihomotornih sposobnosti. Predavači su prisutnima istakli i kako se daroviti učenici po fizičkim, umnim, emocionalnim i socijalnim karakteristikama kvalitativno razlikuju od prosečne dece. Predstavljeni su i metodologija ranog otkrivanja darovitosti i načini kako se prepoznaje i identifikuje darovitost u kontekstu nastavnih predmeta. Poseban fokus je stavljen i na pružanje podrške nastavnicima u radu sa darovitom decom i učenicima u inkluzivnom obrazovanju.

Prisutni nastavnici su iskazali ogromno zadovoljstvo nakon održanog seminara jer su dobili funkcionalna znanja i metode koje efikasno mogu da primene u praksi i tako podstaknu učenike i decu da ostvare svoj maksimalni potencijal. Predstavljena metodologija je prisutne nastavnike osnažila da podstaknu darovite učenike pravljenjem individualnih edukativnih programa i uključivanjem učenika u napredni sistem rada.

U saradnji sa predavačima Institut za moderno obrazovanje je obezbedio besplatno učešće za koleginicu Dubravku R. iz Savremene gimnazije i članove Instituta Tatjanu D. i Gordanu P.


„Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama – I deo”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Savremenom gimnazijom, organizovao je za nastavnike Savremene gimnazije akreditovani seminar pod nazivom „Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama – I deo”, koji se održao od 5. do 7. februara 2019. godine. Predavači su bili Irena Lobodok Štulić, diplomirani školski pedagog – psiholog iz Udruženja građana „Psihokod” i Milka Mihailović, diplomirani školski pedagog – psiholog, Gimnazija „Branislav Petronijević”, Ub.

Cilj seminara bio je jačanje vaspitne uloge obrazovnovaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja preko unapređivanja vaspitnog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača razvijanjem veština komunikacije i saradnje koja doprinosi stvaranju podsticajne školske klime, prevenciji nepoželjnog ponašanja i konstruktivnom rešavanju problemskih situacija.

Prisutni nastavnici su iskazali ogromno zadovoljstvo nakon održanog seminara jer su kroz trodnevni rad, pun dinamičnih radionica i tema za diskusiju, usvojli znanja o efektima različitih vaspitnih i komunikacijskih pristupa, ovladali tehnikama koje razvijaju odnos uvažavanja, preispitivanja i korekcije sopstvenih vaspitnih stavova i komunikacijskih navika, a sve u interesu unapređivanja vaspitne uloge koju prosvetni radnici imaju.


„Umetnost vaspitanja – ključ uspeha u obrazovanju i saradnji sa roditeljima”

U subotu, 22. 12. 2018, u okviru aktivnosti Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje, održan je akreditovani seminar pod nazivom „Umetnost vaspitanja – ključ uspeha u obrazovanju i saradnji sa roditeljima”. Realizatori programa stručnog usavršavanja su bili master učitelj Momčilo Stepanović i doc. dr Aleksandar Stevanović.

Cilj seminara je bio jačanje vaspitne funkcije nastave i podrška efikasnijem rešavanju vaspitnih izazova u radu sa decom/učenicima i u saradnji sa roditeljima. Pored toga, prisutni su stekli veštine za podsticanje unapređivanja vaspitnih funkcija vaspitno-obrazovnih ustanova i kompetencija za ostvarivanje vaspitnih zadataka u nastavi. Takođe, istaknuta je i važnost mesta, uloge i značaja školskog i „institucionalnog” vaspitanja, sa osvrtom na značaj moralnog vaspitanja, kroz upoznavanje polaznika sa najčešćim stereotipima i zabludama u vaspitanju.

Učesnici seminara su stekli veštine za prepoznavanje različitih vaspitnih stilova koji se ispoljavaju kod dece/učenika, kao i za primenu novih strategija i metoda u vaspitanju i saradnji sa roditeljima, koje doprinose razvoju moralnih i vaspitno poželjnih osobina ličnosti.


„Projektno orijentisana nastava”

U subotu, 15. 12. 2018, u okviru aktivnosti Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje, održan je akreditovani seminar pod nazivom „Projektno orijentisana nastava”. Realizatori programa stručnog usavršavanja su bili prof. dr Ivan Anić i prof. Aleksandra Prokopijević.

Opšti cilj akreditovanog programa je da podstakne kompetencije za poučavanje i učenje u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti).

Specifični cilj seminara je bio unapređivanje nastavničkih kompetencija za organizaciju nastave koja vodi razvoju funkcionalnih znanja učenika. Prisutni polaznici su tokom ove akreditovane obuke pokazali ogromno interesovanje za organizaciju projektno orijentisane nastave s ciljem razvoja funkcionalnih znanja i istraživačkog duha učenika, kao i primene školskog znanja u svakodnevnom životu.


„Primena online viki alata u nastavi i učenju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Vikimedijom Srbije, organizovao je akreditovani seminar pod nazivom „Primena online viki alata u nastavi i učenju”, koji se održao 6. oktobra 2018. godine. Seminar je bio usmeren na unapređenje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa, kao i na razvijanje slobodnih obrazovnih sadržaja.

Cilj seminara bio je unapređivanje digitalnih kompetencija učenika, preko unapređenja kompetencija nastavnika za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa. Takođe, cilj je bio i podsticanje nastavnika na korišćenje i primenu novih tehnologija kao savremenih sredstava u procesu učenja i podučavanja, prilagođavanje viki alata zahtevima nastavnog predmeta i njihova upotreba u nastavi, primena novih tehnologija u procesu učenja, otvorenost i dostupnost sadržaja, povezivanje različitih sadržaja, licenciranje sadržaja na internetu i poštovanje intelektualne svojine, kao i povećanje dostupnosti obrazovnog sadržaja na srpskom jeziku na internetu.

Prisutni nastavnici su tokom seminara unapredili digitalne kompetencije i saznali kako da koriste informaciono-komunikacione tehnologije u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa, ali su i ovladali veštinama koje im omogućavaju da poboljšaju proces nastave kroz primenu novih edukativnih platformi koje se zasnivaju na viki alatima.


„Metodička radionica”

Prisustvo na ovom akreditovanom seminaru omogućilo je okupljenima da unaprede stručno znanje i didaktičko-metodičke kompetencije, kao i da usavrše primenu aktivnih nastavnih metoda i oblika rada.

Seminaru su prisustvovali nastavnici matematike, kao i svi ostali nastavnici razredne i predmetne nastave u gimnazijama, osnovnim i srednjim stručnim školama.


„Primena online wiki alata kao didaktičkih sredstava u nastavi i učenju”

Nastavnici informatike, matematike i fizike koji predaju u gimnazijama i srednjim stručnim školama imali su priliku da se kroz ovaj akreditovani stručni seminar upoznaju sa primenom online wiki alata kao didaktičkih sredstava u nastavi i učenju.

Ovaj seminar činili su teorijski i praktični deo. Tokom teorijskog dela prisutni su mogli da saznaju koji su osnovni principi wiki projekta, kako se prezentuju wiki alati, a kako izrada članaka. Takođe, upoznali su primere dobre prakse korišćenja Wikipedije u obrazovanju. S druge strane, praktični deo seminara je okupljene osposobio za izradu novih i dopunu postojećih članaka na Wikipediji koji se mogu primeniti u nastavi.


„Singapurska matematika – od problema do rešenja”

Kroz niz interesantnih tema, učesnici seminara upoznali su nove modele i pristupe nastavi matematike koji se uspešno primenjuju širom sveta.

Seminar se bavio analizom uzročno-posledične veze između odabranih metoda rada i postignuća učenika, kao i povećanjem motivacije i uspešnosti učenika u rešavanju matematičkih zadataka.


„Vršnjačko nasilje: Kako prepoznati i rešiti problematično ponašanje kod dece?”

Seminar je prisutnima omogućio sticanje korisnih veština za rad sa decom koja imaju probleme u ponašanju, kao i sertifikat koji potvrđuje njihovu stručnost u ovoj oblasti. Pored toga, učesnici su upoznali razvojne karakteristike „riziko dece” i dobili praktičnu obuku za rad sa njima.

 


 

„Komunikacijska kompetentnost nastavnika”

Ovaj seminar je održan s ciljem da okupljenima predstavi principe i pravila empatijske i asertivne komunikacije. Takođe, učesnici ovog seminara upoznali su različite načine za prevazilaženje prepreka u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji.

 


„Od dramske radionice do školske predstave – Vodič kroz kreativni dramski proces”

Cilj ovog seminara bilo je stručno usavršavanje koje je prisutnima omogućilo da kroz uspešno vođenje dramskih aktivnosti uključe i zainteresuju širi krug učenika za nastavu. Kroz dramsko stvaralaštvo prisutni su razvili individualizovano učenje i podstakli pozitivnu atmosferu.


„Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti”

Kreativna drama je metod pedagoškog rada sa učenicima baziran na njihovom iskustvu i onome što ih zanima – citatima iz knjiga koje im se dopadaju, ličnim doživljajima, školskim predmetima koji su im dragi itd. Na ovom akreditovanom seminaru učesnici su upoznali upravo one tehnike pomoću kojih mogu da motivišu svoje učenike i zainteresuju ih za gradivo.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »